The 5th Annual Kung Fu Tai Chi Day Master' Demo
Code: DVD-CA125
$9.95   $19.95


Untitled Document

2016 KUNG FU TAI CHI DAY Performances
Kung Fu Dragon Group (禪龍功夫), Leader Yu Zhenlong (于振龍)
Two-Handed Sword (双手剑) by Shi Yanyue (釋延悦)
YMAA Retreat Center, Leader Dr. Yang Jwing-Ming (杨俊敏)
Shuang Jian (Double Short Rods) – Kathy Yang, Michelle Lin
Si Lu Ben Zha (Four Ways of Running and Smashing) – Quentin Lopes
Taiji Jian (Taiji Sword) – Nicholas Yang
Zong He (Jumping Crane)  – Jonathan Chang
Tai Chi - Dr. Yang Jwing-Ming (杨俊敏)
American Chen Taiji Society Group, Leader Tony Wong
Taiji Dao
Chen Style Hunyuan Tai Chi Quan
Shuai Jiao (摔角) by Dr. Daniel Weng (翁啟修)
Chen Style Taiji Quan by Chen Bing (陳炳)
Heart-Mind Fist (消遙拳) by Grandmaster Liang Shou-Yu (梁守渝)
Heart Sword Fist Form (心剑) by Professor Wang Peikun (王培錕)
Monkey Style by Monkey King Champion Ding Wei (丁偉)
Taiji Fan for Health by Wu Amin (吴阿敏)
Taiji Guandao by Yan Li, American Chen Taiji Association
Taiji by Benson Lin – 18-Wushu Nandu Champion (O-Mei Academy)
Chen Style Tai Chi by Mike Ng
Tai Chi Ruler (太极尺) by Zhang Xingyi (張星一)
Dragon Rhythm Shaolin Kung Fu Group, Leader Yuan Long (袁龙)
Traditional Yang Taiji 27 Forms by Pan Shuming (潘樹明)
Tai Chi 40 Form Group (40 式太極拳) by De Yang Tai Chi, Leader Liu Yuke (劉玉珂)
Fu Style Tai Chi (傅氏太极拳) by Liang Keming (梁克明)
Hunyuan Tai Chi Bang (太极棒) by Bryant Fong (方国璇)
Pak Mei Nine Step Push (白眉拳 - 九步推) by Francis Tran
Tai Chi Fan by WildAid Tiger Claw Champion Li Yujie (李彧杰)
Zhao Bao Taiji (趙堡太極拳) by USA Tai Chi Culture Association, Leader Wayne Peng
Hung Gar Double 3-section steel whip by Michael Goodwin (Hung Gar Kungfu Association)
Hung Gar Tiger Crane by Donald Hamby
Bagua by Rosa Trenado
Fanzi Quan (翻子拳) by Zheng Dongyang (鄭冬陽) (Shaolin Shaolin Martial Arts)
China Taichi Kung Fu (中國太極功夫), Leader Zhu Bi-Sheng (朱碧生)
Tai Chi Fan - Wes Letioa
Kung Fu Empty Hand - Ben Heng
Lu He Ba Fa - Zhu Bi-Sheng
Duilian – Sacramento Tong Xin Taichi Association (同心太极)
Sun Taiji by Victor Migalchan
Chen Family Taijiquan Open Form by Bosco Baek (白承哲) (Chen Bing Tai Chi Academy)


E-Mail this page to:

Home | About Us | Customer Support | Shipping/Return | Size Chart | View Full Site | Contact Us
Secure Shopping Buyer Protection
Powered by Unbound Commerce